Bir olalım, iri olalım, diri olalım.  Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli

Belgeler /Ziyaretname

Pilvenk Aşiretinin Piran Ezbetini ait olan ve SEYYİD SEYFEDDİN OCAGINI soy seceresinde temsilen HACI BEKTAŞ-I VELİ DERGAHINDA bulunan HACI BEKTAS-İ VELİ evlatlarından Veliyeddin Çelebi tarafından 1924 tarihinde çıkarılan ziyaretnameyi sunmak istiyorum.


Bu ziyaretnamenin orjinalinin asıl yazısı Osmanlıca olupta veya eski türkçe) senesinde Avrupa Alevi Akademi Başkanı Mustafa Düzgün’ün yardımıyla Ankarada bulunan Bayan Yazar Nazan Kuloğlu tarafından tercüme ettirilmiştir.

Bu belgeler PİLVENK Aşiretinin Piran Ezbetinin ve diğer DERSIM ALEVİ Aşiretlerinin ve Ocaklarının için önemli bir göç belgesi olarak görülebilinir. Yazıda belirtilmiş olduğu gibi göcün HORASAN’ın Hanavabından (Iran’da olan bir Şehir) başlayıp BUHARA Şehrine (Uzbekistan) ceddimiz Seyyid Seyfeddin Ba- Harizi ile başlayıp (650 senesinde) > Türkistan Sehrine>(704 senesinde) Diyarbakıra> (?)Dersime kadar HACI BEKTAŞ-I VELİ DERGAHI tarafından belgelenmiştir. Bu tarihlerin ve isimlerin tercüme edilen yazıdan alınmış olduğundan dolayı tercüme hatası olasılığını bu arada hatırlatmak istiyorum.

Ayriyeten DEDE Şahin Kasım Özer´de Seyyid Nizamoğluna ait 1908 senesinde eski yazı ile basılı (100 sayfa) bir Deyiş kitabı bulunmakta. Bende «Alevilik ve Dersim olayı » ile ilgili 1998´de Dedem Şahin Kasım Özer ile yapılan (video çekimi) bir söyleşi bulunmaktadır.


   Seyyid Nizamoglu’nun 100 Sayfaya yakin eski yazi ile        yazili Deyis ve Tasavuf Kitabinin Önsözü: (Tercümesi suana kadar yok)  

Bu belge ve Videolari Alevilik hakkında araştırma yapan canlara sunmak istiyorum, Bilgi ve Belge icin lütfen benim ile iletisime geciniz.

Basindan / Kaynakca 


Orjinalı eski Türkçe olan Belgeden tercüme edilmiştir. (Tercüme hataları olabilir!)

İÇERİK:

(Mühür) Hacı Bektaş-ı Veli evlatlarından Çelebi (Postnişin Veliyeddin oğlu Hüseyin)

Baliş-i Nazir Ziyaretname olur ki; 
Seyyid Seyfeddin Ba-Harzi evladından Seyyid Ibrahim mahdumı Hasan Fahri ve amucazadesinden Seyyid Hüseyin oğlu Seyyid Nesimi ve Seyyid Hıdır oğlu Seyyid Hüseyin bu kerelerinden ziyaret-i dergahı feyz Hazreti Pir Seyyid Hüseyin Efendimiz Hazretlerine gelerek kurbana memaliklerini zıyaretinde efiyap olmuşlar, sırrıhil- mümber tarafımızdan usul ve veciyle ıcazetle merkadi pak-a ziyaret-namesiyle ecdadlarınun buradaki olan kayıdlarını temsilen ihracını iltimas etmeye bulunduklarından kuyud-ı antikaya bil müracaat: 

Müşarünileyh Seyyid Seyfeddin Ba Harzi Horasan’nın Han Nevabandan Ba-Harzi kabesine tevellüp idüp BUHARA’da Şeyh Necmeddin Kübra’ya intisab ile ikame-i feyuzuat eyledigi bil hicri 658 (Miladi 1242) tarihinde BUHARA’da vefat ederek, onun mahdumı Seyyid Sadreddin meyan hicri 704 (Miladi 1288) tarihinde Türkistan’dan Anatolıya atası hicretinde Diyarbekir’de 751 (Miladi 1335) vefat eyledigi ve onun mahdumi İkinci Seyyid Seyfeddin 751 (1335) tarihinde Dergah-ı Hazreti Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli Efendimize gelüp inabetle tasfiyeyi kabul ederek ihzaz ve icazet eyledigi kayden sabit olmuşdur. 
Bu kere vaki iltimasları dahı sğfuf usul-i kadime olmaları ndan tarih-i şeriat gaza-yı tarikat-i evliya üzre ocaklarına muhalık ser-bana adab u ahkam tarif ileyh Bektaşiye telkin ve tarifde bulunarak güzerde hicret itmişlerdir. Meridane tarikat ile benabe edenlerin bir defteri museddesini gösderebilsin zabidlerin tarifini. 

Ifade ve Ehliyetin tahkik eddiklerine tekrar dergaha gelerek izin ve icazet almak üzere işbu ziyaretname bu mumailerine verilmiştir.  
Sizlerki ocağına mahsup mürebimiz Hidir’a ümmet ve rivayete bulunmanız bilhassa işar olunur. Ve selam ediyor. Ale mihetbil heda. 

12 Ramazan-i Serif 242 
17-Nisan 1340 Hacı Bektaş-ı Veli Çelebi (Mühür) (Miladi 1924) (Mühür Sahibi: Postnişin Veliyeddin oglu Hüseyin) BELGE 2